Ghostwrting and anti-plagiarism policy

Ghostwrting and anti-plagiarism policy

The Editors of Comparative Legilinguistics are committed to a policy of academic fairness. We consider it our duty to prevent ghost-writing, guest authorship and honorary authorship in scholarly research. Any author submitting a plagiarized and ghost-written paper will be subject to academic sanctions.

Therefore, as we aim at combating this type of academic fraud, the journal editors reserve the right to reject papers which are plagiarized or written by ghostwriters. The authors are obliged to present their own papers and inform about the involvement of any third person in the process of paper preparation.

When submitting articles of multiple authorship for publication in Comparative Legilinguistics authors may be asked to reveal how much each of the authors has contributed to the creation of the text in question and how.

Additionally, any relevant information about the financing (by any institution) of the research on which a submitted paper is based should also be disclosed in footnotes (financial disclosure).

Polityka przeciwdziałania zjawisku ghostwriting i plagiatom

Redakcja zgodnie z wymogami ministerialnymi i trendami ogólnoświatowymi przeciwdziała zjawisku ghostwriting, guest authorship, honorary authorship oraz plagiatom.

Zjawiska ghostwriting, guest authorship, honorary authorship oraz plagiaty są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, itp.).

Z tego powodu autorzy publikacji są zobowiązani do ujawniania wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz następujących informacji: kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

Artykuły składane do druku powinny zawierać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (tzw. „financial disclosure”).

Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce i w aktach redakcyjnych przechowuje informacje dotyczące przyczyn odrzucenia artykułu ze szczególnym uwzględnieniem wykrytych przypadków ghostwriting, guest authorship, honorary authorship oraz plagiatów.